cc1  v2.1
CC1 source code docs
 All Classes Namespaces Files Functions Variables Pages
parse.py File Reference

Go to the source code of this file.

Packages

namespace  src.ec2.helpers.parse
 

Functions

def src.ec2.helpers.parse.parseFilters
 Parsuje filtry.
def src.ec2.helpers.parse.parseSequenceArguments
 Przeszukuje parametry w poszukiwaniu kluczy prefixnumersuffix i zwraca wartości pod tymi kluczami.
def src.ec2.helpers.parse.parseSequenceIntArguments
 Wywołuje funkcję parseSequenceArguments z takimi samymi argumentami, a następnie rzutuje ja na integer.