cc1  v2.1
CC1 source code docs
 All Classes Namespaces Files Functions Variables Pages
src.ec2.helpers.parse Namespace Reference

More...

Functions

def parseFilters
 Parsuje filtry.
def parseSequenceArguments
 Przeszukuje parametry w poszukiwaniu kluczy prefixnumersuffix i zwraca wartości pod tymi kluczami.
def parseSequenceIntArguments
 Wywołuje funkcję parseSequenceArguments z takimi samymi argumentami, a następnie rzutuje ja na integer.

Detailed Description

Author
Łukasz Chrząszcz l.chr.nosp@m.zasz.nosp@m.cz@gm.nosp@m.ail..nosp@m.com

Function Documentation

def src.ec2.helpers.parse.parseFilters (   parameters)

Parsuje filtry.

Szuka argumentów zaczynających się na 'Filter.' a kończących na '.Name', wartości tych argumentów będą kluczami słownika zwracanego. Następnie funkcja przeszukuje parametry w poszukiwaniu Filter.<numer filtra>="">.Value. Listę takową przypisuje do odpowiedniego miejsca w słowniku.

Parameters
parameters(dict) Słownik parametrów przekazanych do serwera EC2 w requeście
Returns
HttpResponse with JSON content:
  • response: response status,
  • data: (dict(Filter.Name,[list]) Lista filtrów

Definition at line 71 of file parse.py.

def src.ec2.helpers.parse.parseSequenceArguments (   parameters,
  prefix = '',
  suffix = '' 
)

Przeszukuje parametry w poszukiwaniu kluczy prefixnumersuffix i zwraca wartości pod tymi kluczami.

Definition at line 34 of file parse.py.

def src.ec2.helpers.parse.parseSequenceIntArguments (   parameters,
  prefix = '',
  suffix = '' 
)

Wywołuje funkcję parseSequenceArguments z takimi samymi argumentami, a następnie rzutuje ja na integer.

TODO ta funkcja chyba do wywalenia :D

Definition at line 89 of file parse.py.