Projekt

Projekt “Wykorzystanie technologii obliczeń elastycznych w rozległych sieciach komputerów w badaniach naukowych i gospodarce” (akronim CC1) został rozpoczęty w 2009 roku, a jego ukończenie planowane jest na koniec roku 2013. Jest w całości realizowany w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie w ramach funduszy strukturalnych Narodowej Strategii Spójności. Projekt, nr POIG 02.03.03-00-033/09-04, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nadrzędnym celem projektu jest zmniejszenie barier dostępu do zasobów komputerowych, zarówno w sferze naukowej, jak i gospodarczej, poprzez zastosowanie techniki obliczeń komputerowych Cloud Computing.

Trzy najważniejsze fazy realizacji projektu to:

  1. opracowanie w pełni funkcjonalnego systemu Cloud Computing w formie prywatnej chmury obliczeniowej i udostępnienie go wszystkim użytkownikom IFJ PAN. Stabilny system typu IaaS (Infrastructure as a Service) został oddany do użytku na początku roku 2012 i jest intensywnie wykorzystywany do obliczeń przez różnorodne zespoły naukowe Instytutu.
  2. wdrożenie rozproszonej struktury systemu z centralnym zarządzaniem i współdzieleniem zasobów obliczeniowych wielu rozproszonych klastrów komputerowych. Prace ukończone zostaną na początku roku 2013.
  3. upowszechnienie zalet techniki Cloud Computing w środowiskach naukowych oraz wśród małych i średnich firm w regionie. W ramach tej fazy przygotowana zostanie procedura instalacji i publicznie udostępnione zostanie repozytorium kodu źródłowego.