1. Administracja klastrami CM

Panel administracji CM dostępny jest po zalogowaniu się na stronie https://<adres_interfejsu_www>/cm_admin, gdzie <adres_interfejsu_www> oznacza adres IP interfejsu dostępowego WWW systemu (WI).

Panel modułu administracyjnego przedstawiony jest na rysunku Panel administracyjny klastra CM. Lista dostępnych akcji jest szeroka. Poniżej omówione zostana najważniejsze punkty dla różnych pozycji paska menu.

Panel administracyjny klastra CM

Panel administracyjny klastra CM

1.1. Maszyny wirtualne

Akcje tej pozycji pozwalają na wyswietlenie listy wszystkich maszyn wirtualnych uruchomionych na danym klastrze, z możliwością filtracji dla konkretnego użytkownika. Po kliknięciu na rekord danej maszyny otwiera się panel kontrolny podobny do panelu dostępnego dla użytkownika (Zobacz: Podręcznik użytkownika systemu CC1).

1.1.1. Czyszczenie po maszynach ze stanem fail.

Dodatkowym elementem względem panelu użytkownika jest akcja Dobij. Pozwalaja ona na usunięcie maszyny wirtualnej użytkownika, jeśli weszła w stan fail.

Sytuacja pojawienia się maszyny w stanie fail oznacza zwykle poważny problem albo z węzłem roboczyn, na którym VM została uruchomiona, albo z działaniem całego systemu. Z tego względu nie dodano tej opcji dla użytkownika, gdyż taka sytuacja wymaga od administatora systemu dokładnego zbadania przyczyny problemu i jego usunięcia.

Wprowadzony został specjalny mechanizm automatycznej blokady węzła roboczego, na którym pojawiła się maszyna ze statusem fail. W ten sposób można uniknąć uruchamiania kolejnych VM na problematycznym węźle. Po usunięciu problemu i sprawdzeniu poprawności działania, węzeł może zostać odblokowany zgodnie z instrukcją w rozdziale Sprzęt.

1.2. Użytkownicy

Pozycja menu Użytkownicy wyświetla listę użytkowników całej chmury, gdyż lista użytkowników z bazy CLM synchronizowana jest z listą użytkowników każdego klastra CM.

O tym, czy dany użytkownik może wykorzystywać zasoby na danym CM, decyduje administrator. Modyfikacja przydziału zasobów odbywa się za pomocą akcji Dane konta, a następnie przycisku Zmień ograniczenia konta. Można ustawić maksymalne wartości dla:

 • liczby rdzeni,
 • pamięci RAM,
 • rozmiaru przestrzeni dyskowej (suma rozmiarów obrazów prywatnych i rozmiarów dysków wirtualnych),
 • liczby przydzielonych numerów IP,
 • liczby wykorzystanych punktów w danym miesiącu.

Drugą z akcji jest Nadaj prawa administracyjne. Służy ona do przydzielenia praw administratora CM wybranemu użytkownikowi.

1.3. Obrazy

Do Obrazów zaliczane są:

 • obrazy maszyn wirtualnych,
 • obrazy dysków danych,
 • zbiory ISO.

Dla wszystkich powyższych dostępne są akcje:

 • usuwanie,
 • edycja,
 • kopiowanie.

1.3.1. Obrazy maszyn wirtualnych

Obrazy maszyn wirtualnych zawierają stan systemu operacyjnego. Podczas uruchamiania konieczne jest wskazanie obrazu, z którego VM ma ruszyć.

Dodatkowe akcje dla obrazów maszyn możliwe są z panelu Obrazy->Obrazy maszyn:

Przenieś do obrazów publicznych:
 pozwala zmienić kategorię obrazu z prywatnego na publiczny.
Zarejestruj obraz:
 pozwala wgrać obraz z podanej lokacji HTTP.

1.3.2. Obrazy dysków danych

Todo

Obrazy dysków danych

1.3.3. Zbiory ISO

Todo

Zbiory ISO

1.4. Sieci

Pozycja Sieci zawiera trzy podpunkty:
Sieci użytkowników:
 pozwala przejrzeć dostępne zakresy sieci użytkowników i usuwać wybrane pozycje.
Dostępne pule:umożliwia: - dodawanie nowych puli adresów (dolny przycisk Dodaj pulę), - blokowania lub usuwania istniejących puli z pomocą podmenu akcji.
Publiczne adresy IP:
 

1.5. Sprzęt

Pozycja Sprzęt pozwala wyświetlać stan i zarządzać:
 • węzłami roboczymi,
 • macierzami dysków.

W obu przypadkach dostępne są przyciski dodawania nowych elementów.

1.5.1. Akcje na węzłach

Menu Akcje zawiera ważne pozycje, które dostępne są także z poziomu panelu Pokaż szczególy:

Nowa maszyna:pozwala uruchomić nową maszynę na wyświetlanym węźle. Ta funkcja przydaje się do testowania poprawności działania węzła po usunięciu zaobserwowanego wcześniej problemu. Operacja ta może być wykonana także na zablokowanym węźle.
Edytuj:pozwala modyfikować parametry węzła. Typowe parametry dla środowiska wirtualizacji libvirt/KVM pokazane są na rysunku Formularz edycji węzła. Identyczny formularz używany jest przy operacji dodawania węzła.
Podepnij macierz:
 manualne montowanie wszystkich dostępnych lub wybranych macierzy. Stosowane w nietypowych przypadkach gdy zawiedzie automatyczny mechanizm montowania macierzy.
Usuń:usunięcie węzła z bazy danych CM. Węzeł nie jest modyfikowany.
Zablokuj/Odblokuj:
 blokowanie lub odblokowanie węzła w zależności od jego stanu. W przypadku problemów (maszyna wirtualna w stanie fail) węzeł może zostać automatycznie zablokowany. W takim wypadku należy rozwiązać problem, sprawdzić poprawność działania za pomocą akcji Nowa maszyna i nstępnie odblokować węzeł.
Formularz edycji węzła

Formularz edycji węzła

1.6. Szablony

Sekcja ta służy do dodawania szablonów maszyn wirtualnych, ich edycji i usuwania. Szablony określają najwazniejsze parametry maszyny wirtualnej takie jak liczba rdzeni i dostępna pamięć RAM. Administrator definiuje także koszt VM utworzonej z danego szablonu - liczbę punktów jakimi obciążany jest użytkownik za godzinę użytkowania.